About Us - Our History

" SHAURYA " word comes from Shrimad Bhagvad Geeta's Sloka

¶ÉÉèªÉÈ iÉäVÉÉä vÉÞÊiÉnùÉÇIªÉÆ ªÉÖräù SÉÉ{ªÉ{ɱÉɪÉxɨÉÂ*
nùÉxɨÉÒ·É®ú¦ÉɴɶSÉ IÉÉjÉÆ Eò¨ÉÇ º´É¦ÉÉ´ÉVɨÉÂ**
(MÉÒiÉÉ - 18/43)


Creative Concept of SHAURYA INFOTECH was conceived on 3 August, 2010.